Tel. 02-574-0555, 02-574-6556, 02-984-4568
info@dental-tmd.com | facebook

หนังสือชี้แจงเรื่องความเป็นไปได้หรือไม่ในการใช้ฟันซี่ที่ 17 และ 27เป็น...

หนังสือชี้แจง

 


เรื่อง ความเป็นไปได้ หรือไม่ในการใช้ฟันซี่ที่ 17และ 27
เป็นหลัก(Anchorage ) แทนไมโครอิมแพล้นท์ (MIA)

 

 

ข้าพเจ้าทันตแพทย์ ชวาล สมศิริ ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้าน ออโธเปดิกส์ ของขากรรไกรจากมหาวิทยาลัย Hamburgและผ่านการปฏิบัติงาน และ ทำการศึกษาวิจัย เป็นเวลา12 ปีณ.มหาวิทยาลัย Frankfurt/M.ประเทศสหพันธรัฐ เยอรมนี หลังจากการเรียนรู้เฝ้าสังเกตุผลการรักษาระยะยาวในคนไข้ที่ได้รับการถอนฟันเพื่อการจัดฟัน ข้าพเจ้าเขียนคู่มือวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการถอนฟันเพื่อการจัดฟัน ดังนี้ หลักการคือการสร้างหลักในการดึงฟัน (Anchorage ) เพื่อปิดที่ว่างที่เกิดขึ้นจากการถอนฟันในขากรรไกรบนโดยมากเราใช้ซี่ 16 และ 26เนื่องจากว่า ฟันซี่นี่มีรากขนาดใหญ่และแข็งแรงถึง 3 รากยาวและฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกรบนอย่างแข็งแรงทำการดึงฟันหน้าตั้งแต่ 4หรือ 6 หรือ 8 ซี่ให้ถอยหลังได้ในกรณีที่ต้องการเพิ่มความมั่นคงของหลัก (Additional Anchorage )เราสามารถเพิ่มโดยการใช้ ร่วมช่วยกันดึงฟันหน้าให้ถอยเข้ามาหรือใช้เหล็กเสริมยึดระหว่างฟันซี่ 16 และ 26และ ร่วมกับซี่ 17 และ 27ช่วยกันดึงฟันหน้าให้ถอยเข้ามาอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งลักษณะนี้เรียกว่า Intraoral Anchorageคือการใช้เครื่องมือดึงในปากเท่านั้น อย่างไรก็ดีในบางกรณีเราอาจต้องการเพิ่ม ค่าของหลักAnchorageValueโดยการใส่เพิ่ม เครื่องมือนอกปากที่เรียกว่าHeadgearที่ฟัน16 และ 26เข้าไปด้วยเรียกว่าExtraoralAnchorage

Extraoral Anchorageนี้ไม่สามารถใส่เครื่องมือที่เรียกว่าHeadgearที่ฟัน17 และ 27ได้เนื่องจากฟันทั้ง 2 ซี่มีรากที่สั้นและเล็กกว่า ฟัน ซี่ 16 และ 26 คนไข้จะรู้สึกเจ็บทันที และไม่ใส่เครื่องมือที่เรียกว่าHeadgearนี้ ทำให้ผลการรักษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าฟัน ซี่ 16 และ 26 เท่านั้นที่สามารถนำมาใช้เป็นหลัก Anchorageที่เหมาะสมในการใส่เครื่องมือที่เรียกว่าHeadgear

ฟัน ซี่ 17 และ 27ไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลัก Anchorageในการใส่เครื่องมือที่เรียกว่าHeadgearได้

ค่าของหลักAnchorageValueของฟัน ซี่ 17 และ 27ไม่เพียงพอที่จะใช้เป็นหลัก Anchorageดึงฟันหน้าหลายๆซี่เช่นการถอน16, 26ที่ต้องการดึง ฟันหน้า10ซี่ ให้ถอยเข้ามาได้แต่เพียงอย่างเดียว

ดังนั้นจึงมีทันตแพทย์บางกลุ่มที่มีความต้องการในการเพิ่มค่าของหลักAnchorageValueโดยการพัฒนาหมุดโลหะ ที่เรียกว่าไมโครอิมแพล้นท์ MicroimplantAnchorage(MIA)ฝังเข้าไปในกระดูกขากรรไกร เพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มค่าของหลักAnchorageValueเพิ่มประสิทธิภาพในการดึง ฟันหน้าบนหลายๆ ซี่ เข้าข้างในแทนการใช้ฟัน ซี่ 17 และ 27 แต่เพียงอย่างเดียว

 

 

 

ทันตแพทย์ ชวาล สมศิริ ว.ทบ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), ทบ.,ท. 988

Diplomate German Board of Dentofacial Orthopedic

TMD,Surgical Orthodontics

ผู้อำนวยการสถาบัน

The S.O.S. Orthodontic Study Club (since 1996)

ศูนย์ทันตกรรมจัดฟันและข้อต่อขากรรไกร

www.dental-tmd.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบที่นี่
 

File : หนังสือชี้แจงเรื่อง ความเป็นไปได้ หรือไม่ในการใช้ฟันซี่ที่17 และ 27เป็นหลัก(Anchorage ) แทน ไมโครอิมแพล้นท์ (MIA)

 

 

 

 

ปรัชญาการรักษาของทันตแพทย์ชวาล สมศิริ

กรณีศึกษา : การรักษาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร ตามปรัชญาการรักษาของทันตแพทย์ชวาล สมศิริ (1987-1994 มหาวิทยาลัยแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี) เรื่อง ปรัญชาการรักษาของทันตแพทย์ชวาล สมศิริ กับกรณีของ Katie G.

Read more...