Tel. 02-574-0555, 02-574-6556, 02-984-4568
info@dental-tmd.com | facebook

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการถอนฟันเพื่อการจัดฟัน

คำแนะนำสำหรับทันตแพทย์ที่ได้รับเอกสารคำสั่งถอนฟัน เพื่อการจัดฟัน

ทางศูนย์ฯ ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการถอนฟันเพื่อการจัดฟันดังนี้

1. การถอนฟันจะเป็นการถอนในกรณีจำเป็นเท่านั้น เพื่อหาที่ว่าง (space) ในการเรียงฟัน การลดความอูมของใบหน้า การทำให้เกิด Symmetry ของ Dental Arch อีกครั้งหนึ่ง( โดย Symmetrical Extraction) และ ( Balancing Extraction) คือการถอนฟันทั้งในขากรรไกรบน และล่าง เท่าๆกัน ไม่ถอนในขากรรไกรบนเพียงอย่างเดียว หรือล่างแต่เพียงอย่างเดียว และเพื่อ การปิด open bite ของฟันหน้า เพิ่ม Overbite หรือลดความสูงของใบหน้า Vertical dimension ลง

2.การถอนฟันจะไม่ถอนฟันหน้า (Anterior segment) ด้วยเหตุผลทาง Functions & Esthetics

2.1 ฟัน Maxillary lateral incisors ที่มีขนาดปกติ แม้ว่าจะ ขึ้นอยู่ทางเพดานก็สามารถดึงให้เข้าสู่แถวได้ (Alignment)
2.2. Maxillary Ectopic canine ที่มีโอกาศขึ้นหรือ Maxillary canine high eruption กรณีเช่นนี้ให้ถอน Maxillary 1st premolars แทน ยกเว้น
2.3 Maxillary embedded canine ที่ไม่มีโอกาศขึ้นตามเวลา หรือ ไม่มีโอกาศที่จะทำ
surgical orthodontic eruption หรือ คนไข้มีอายุมาก ****
2.4 Maxillary Lateral Peg-shaped & Retained primary teeth ที่ มี รากฟันเล็กมาก และมี Prognosis ไม่ดี

3. กรณีที่ถอนฟันไม่ได้คือ คนไข้ Deep bite, Low angle face, มี deep curve of Spee, Class II division 2, Class II division 1 Large OJ, Class III large mandibular base, Adult patients* เป็นต้น หากท่านได้รับเอกสารคำสั่งถอนฟันในกรณีดังกล่าวนี้ จากทันตแพทย์จัดฟันท่านใด เพื่อความแน่ใจ ขอให้ท่านได้ทำการ confirm กับผู้ที่ออกคำสั่งดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง

4. คำสั่งถอนฟัน จากศูนย์ฯ ของเราจะเป็นการถอนในลักษณะ สมมาตรเสมอ (Symmetrical Extraction) ถอนทั้งด้านซ้ายและขวาของคนไข้ เป็นฟันที่อยู่ในตำแหน่งที่เท่ากันศูนย์ฯ ของเรา ไม่สั่งการถอนฟันแบบไม่สมมาตร (Asymmetrical Extraction) คือ

4.1 ถอนแต่เพียงด้านซ้าย หรือขวาของคนไข้ ด้านเดียวเท่านั้น หรือ
4.2 เช่นการสั่งถอนฟัน ในคนไข้ที่สูญเสียฟัน ซี่ 36 ไปก่อนที่จะมาพบทันตแพทย์จัดฟัน แต่ท่านได้รับคำสั่ง
ให้ถอนฟันล่างด้านขวา #44 หรือ # 45 ( ฟันที่อยู่คนละตำแหน่งของอีกด้านหนึ่ง) ก็เป็น สิ่งที่ไม่ ควร
กระทำ เพราะจะทำให้มีปัญหาในการปิดที่ว่าง (Asymmetrical Space Closure) ทำให้เส้นแบ่งกึ่งกลาง
ขากรรไกรเบี้ยว (Midline shift) และ ทำให้แรงที่เข้าสู่ข้อต่อขากรรไกรไม่เท่ากัน อันจะนำไปสู่ ปํญหาของข้อ
ต่อขากรรไกรในอนาคต

5.ในกรณีที่ มี congenital missing ของ mandibular anterior tooth หนึ่งซี่ อาจใช้ การถอน
ฟันแบบไม่สมมาตร (Asymmetrical Extraction) เพื่อการสร้าง symmetry ในขากรรไกรใหม่
หรือเพื่อแก้ไข ความไม่สมมาตรได้

6.การถอนฟันจะเป็นไปในทั้งสองขากรรไกร Balancing Extraction ไม่ถอนในขากรรไกรเดียวเท่านั้น การทำเช่นนี้จะทำให้มีปัญหาการสบฟันของฟันกรามซี่สุดท้าย ฟันกรามจะไม่สามารถสบกันใน แบบ Class I Occlusion ได้ เกิดการสบกระแทกอันจะนำไปสู่ปํญหาของข้อต่อขากรรไกรในอนาคตเช่นกัน

7.ควรทราบประวัติของคนไข้ว่าเคยมีปัญหาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร ในอดีตหรือไม่ การถอนฟันคุดควรระมัดระวังไม่ใช้แรงมากจนเกินไป แรงที่ใช้ในการถอนฟันสามารถฉีก Capsular ligament ของTMJ ได้ควรให้คนไข้กำหมัดแล้วใส่ไว้ใต้คาง เป็นการค้ำยัน support ข้อต่อขากรรไกรไว้ขณะถอนฟันคุด เพื่อมิให้ TMJ ต้องรับแรงมากจนเป็นอันตราย ไม่ควรใช้ฆ้อนและสิ่ว ในการถอนฟันคุด ไม่ใช้ Mouth gag เพื่อช่วยถ่างปาก

** หลีกเลี่ยงการให้คนไข้อ้าปากกว้างๆ และนาน การทำเช่นนี้จะทำให้ท่านดึง Capsular ligament ของ TMJ ออกมาโดยไม่รู้ตัว ทำให้ Capsular ligament หย่อนยานไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับสู่ตำแหน่งเดิมได้ ทำให้คนไข้เกิดอาการขากรรไกรค้าง Opening Lock เมื่ออ้าปากกว้างๆในอนาคตได้

ดังนั้นเราจึงไม่เห็นด้วยกับการดมยาเพื่อถอนฟันคุดพร้อมกันทั้ง 4 ซี่ เว้นแต่จะมีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน

8.หลังการถอนฟัน ไม่บีบ Buccal plates หรือ Alveolar bone เข้าหากันเพื่อห้ามเลือด การทำเช่นนี้จะทำให้มีการ ละลายตัวของกระดูกมากและเร็ว เกิดเป็น สันแหงือกแบบคมมีดได้ (Knife-edge ridge) ทำให้การปิด Space ที่เกิดจากการถอนฟันทำได้ยาก และเสี่ยงต่อการเกิด Anchorage loss และท่านได้ทำให้งานของทันตแพทย์จัดฟันยากยิ่งขึ้น เราขอความกรุณาท่านให้ใช้วิธีอื่นในการห้ามเลือด

ด้วยความปรารถนาดีจากเรา

Orthodontically Yours

* Adult patients หมายถึงคนไข้ที่มีอายุ มากกว่า 18 ปีขึ้นไป โดยหลักการเราจะหลีกเลี่ยงการถอนฟันในคนไข้กลุ่มนี้*
* Adult patients ที่มีอายุ มากกว่า 30 ปีขึ้นไป โดยหลักการเราไม่ทำการถอนฟันในคนไข้กลุ่มนี้*
** เราพบว่า ในปัจจุบันอายุของคนไข้ที่มีปัญหาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรลดลงอย่างน่า ตกใจ คนไข้อายุน้อยที่สุดคือ 12 ปี ทุกคนให้ประวัติเหมือนกันหมดคือผู้ปกครองดูแลสุขภาพปากและฟันดีมาก พาไปพบทันตแพทย์สำหรับเด็กตั้งแต่ยังเล็กๆ ด้วยเหตุผลบางอย่างทันตแพทย์ได้ใส่ Mouth gag เพื่อช่วยถ่างปากแทบทุกครั้ง **

*** การทำ surgical orthodontic eruption ของ Maxillary embedded canine ต้องทำก่อนที่คนไข้จะมีอายุ 16 ปี การกระทำหลังจากอายุนี้ จะทำให้มี โอกาศประสบความสำเร็จลดลง หรือ ประสบความสำเร็จแต่ ได้ ฟันที่มี Clinical crown ยาวมากๆ ***

 

ทพ. ชวาล สมศิริ, ท. 988 B.Sc., D.D.S.
Diplomate, German Board of Dentofacial Orthopedics, TMD
Surgical Orthodontics
ศูนย์ทันตกรรมจัดฟันและข้อต่อขากรรไกร
www.dental-tmd.com

 

 

 

 

ปรัชญาการรักษาของทันตแพทย์ชวาล สมศิริ

กรณีศึกษา : การรักษาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร ตามปรัชญาการรักษาของทันตแพทย์ชวาล สมศิริ (1987-1994 มหาวิทยาลัยแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี) เรื่อง ปรัญชาการรักษาของทันตแพทย์ชวาล สมศิริ กับกรณีของ Katie G.

Read more...